Projeler

İletişim

Yapısal boyutta düşündüğümüzde mimari disiplinler her dönem için kendi teknolojisi ve becerisi ile yeryüzünü şekillendiriyor. İnsanın barınma ihtiyacı ile birlikte başlayan yapı ve mekan tasarımı, kurgusu sürekli değişen ve dönüşen daimi hareket halinde bir alandır. Bu değişim ve dönüşüm teknoloji ve taleplerle kendine bir yön çizer. Bu alanların öncelikleri her dönem insanların beklentilerine göre farklılaşır. İlkin yalnızca barınma ihtiyacı söz konusuyken, kültürün gelişmesi ile birlikte yapı ve mekanlarda estetik kabuller de etkin bir rol oynamıştır. Bazı dönemler teknoloji, bazı dönemler yönetimler mimariye yön vermiş ve insanlık kültür tarihini şekillendirmişlerdir.  İnsanlık ve kültürel tarihin okumaları açısından mimarlık ve yapısal olgular önemlidir. BİLİCİTÜRK bu yüzden restorasyona ve tarihi, eski binaların yenilenmesine büyük özen gösteriyor.

SIGMA kültürel mirasın korunmasında, kültürel izlerin yeni nesillere aktarılmasında geçmişten bugüne sorumluluk alarak geldi. BİLİCİTÜRK yapının, yerin ruhunu koruyarak mirasın devamlılığını sağlamak için çalışıyor. Korumanın tanımı dönemler boyunca farklılıklar gösterse de yöntemler değişse de mirasa sadakat asıl olandır ve tavrımız, çıkış noktamız burasıdır.

Restorasyon ve yenileme projeleri özenle götürülmesi gereken ve tarih ve teknik bilginin gerekli olduğu özen isteyen bir alandır. Restorasyon ve yenileme arasında çeşitli farklar bulunur. Aslına uygunluk, işlevlere sadık kalmak restorasyonun kaygı alanlarıyken yapıyı değiştirmek, güçlendirmek, işlev ve eklenti binası takviye etmek yenilemenin kaygı alanları ve konularıdır. Restorasyon ve yenileme işlerimizde bu farkındalığın bilinciyle hareket ediyor tarihi eseri bir kültür mirası olarak geleceğe bırakabilmek için teknik süreçleri takip ederken yenileme işlerinde işleve ve amaca uygunluğu ön plana çıkarıyoruz.

Restorasyon ve yenileme işlerinde rölöve almak son derece özen ister. Bu işlerin temelini oluşturan rölöve alımlarını bu alandaki uzmanlarımızca yürütüyoruz.  Son teknoloji “Lazer Tarama” cihazlarıyla sürekli kendini geliştiren uzman kadromuzla geçmişte olduğu gibi günümüzde de iş odağımızda korunması gereken kültür varlıklarının  belgelenmesi ve korunmasına yönelik projeler bulunuyor. Bunun yanı sıra BIM ( Building Information Modeling – Yapı Bilgi Modellemesi), 3 Boyutlu Lazer Tarama , İHA (İnsansız Hava Araçları), Mobil Haritalama Sistemleri gibi ölçme metotlarını kullanarak en hızlı, en doğru ve en hassas ölçümleri alarak bu projelere çözümler sunuyoruz.

Restorasyon projelerimiz için aldığımız taramalar nokta bulutu değerlendirme yazılımları tarafından ölçekli olarak dijital ortama aktarılıyor ve  uzman restoratör mimarlar ile gerekli yönetmeliklere uygun şekilde dijital formatta yapının “şimdiki” halini yansıtıyoruz. Rölöve sonrasında yapının restorasyonunda gerekli olacak Hasar Tespit Analizleri paftalarını oluşturuyor ve Malzeme Analizlerini yapıyoruz.

Restitüsyon tarihi ya da eski bir yapının ya da yapılar bütününün dönem analizleri yapılarak yapının geçirdiği değişimlerin saptanması ve belgelenmesi işidir. Restitüsyon projelerimizde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun gereklerini yerine getiriyor ve projeyi üretiyoruz.

  • Restitüsyon projesi hazırlanırken öncelikle alanında uzman Sanat Tarihi, Arkeolog ve Tarihçiler ile çalışıyor ve yapıya ait bir Sanat Tarihi Raporu hazırlıyoruz.
  • Gerekli izinleri alarak, yapının inşa edildiği malzemelerden örnekler toplayarak (harç, taş vb.) üniversitelerin veya KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu)’nun Malzeme Laboratuvarlarında Malzeme Analiz Raporları hazırlıyoruz.
  • Eski Eser Arşivleri, örnek malzeme analizleri, basılı kaynaklar ve hayattaysa dönemi yaşamış kişilerden alınan bilgiler bir araya getirilerek yapının hangi dönemde nasıl olduğuna dair referanslı rapor çıkarıyor, çizimler üretiyoruz.

Restorasyon konusunda uzman ekibimiz ve birlikte çalıştığımız üniversitelerden danışmanlarımızla birlikte her farklı kültür mirası konusu ile ilgili olarak yerine ve yapıya uygun,  yıpranma analizleri ve strüktürel analizleri doğru okunmuş olarak, bir kabulle, restorasyona girişiyoruz.

Restorasyonda mevcut yapının sorunlarını doğru okuyor ve doğru teşhisleri koyuyoruz. Strüktürel olarak yapıya zarar vermeyen müdahale yöntemini seçiyoruz. Yığma, karma ve ahşap yapılarda farklı yöntemlerle çalışıyoruz.